Toate articolele

Deschiderea procedurii de faliment a societății EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA

NOTIFICARE 

Prin intermediul căreia aducem la cunoștință că pentru polițele de asigurare încheiate de societatea EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA, termenele de încetare de drept de 90 de zile, respectiv de 150 de zile, prevăzute la art. 262 alin. (32)din Legea nr. 85/2014 au fost prelungite cu 90 de zile, astfel contractele de asigurare emise de către Euroins rămân valabile, potrivit legii, până la data de 07.12.2023 pentru asigurările generale, respectiv 05.02.2024 pentru asigurări de garanții (Clasa 15).  

Asigurații au posibilitatea de a recupera de la Fondul de garantare primele achitate către asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit.

Notificare prelungire termene incetare polite de asigurare Euroins

Subscrisa, CITR Filiala București SPRL, societate civilă profesională – practician în insolvenţă cu sediul în București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Formelor Organizate al U.N.P.I.R. sub nr.  RFO II 0401/2009, e-mail: bucuresti@citr.ro; desemnată în calitate de lichidator judiciar provizoriu al EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA (în faliment, in bankruptcy, en faillite), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/1671/2022, CUI 5328123, cu sediul social în București, Str. Jiului nr. 8, J8 Office Park, Corp A, et. 2, sector 1, conform Hotărârii intermediare nr. 2920 pronunțate în data de 09.06.2023 de Tribunalul București-Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 8813/3/2023, comunicăm următoarele: la data de 04.09.2023, Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă a dispus următoarele: majorarea datei primei şedinţe a adunării generale a creditorilor societății EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA, din data de 08.09.2023 în data de 14.09.2023.

Astfel, adunarea creditorilor societății EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA va avea loc la COURTYARD BUCHAREST FLOREASCA, din strada Dimitrie Pompeiu 2A, sector 2 București, la data de 14.09.2023, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea măsurilor efectuate de la declanşarea procedurii;

2. Prezentarea activului şi a pasivului societăţii;

3. Prezentarea raportului preliminar de cauze şi a concluziilor acestuia;

4. Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia[1];

5. Confirmarea lichidatorului judiciar CITR Filiala București SPRL;

6. Aprobarea onorariului/ofertei financiare a lichidatorului judiciar CITR Filiala București SPRL.

Prin Sentința Civilă nr. 2920/09.06.2023, instanța de judecată a dispus intrarea în faliment a societății EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA în cadrul dosarului nr. 8813/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă.

Cât timp rămâne activă polița de asigurare?

Aceasta încetează de drept la data de 07.12.2023, cu excepția polițelor de garanții (clasa 15), care încetează de drept la data de 05.02.2024. Astfel, începând cu următoarea zi după ziua încetării de drept este necesar să închei o nouă poliță de asigurare, la alt asigurător;

Dorești să denunți polița de asigurare înaintea datelor de încetare de drept a acestora? Acest lucru este posibil, pentru aceasta este necesar să te îndrepți cu o cerere de denunțare a poliței pe care să o trimiți la Euroins (reziliere@euroins.ro), iar ulterior te poți îndrepta cu o cerere către Fondul de Garantare a Asiguraților pentru a solicita restituirea de primă, pentru perioada în care riscul este neacoperit de polița emisă de Euroins;

INFORMARE

Aducem la cunoștința asiguraților EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A. faptul că, din momentul primirii notificării de denunțare unilaterală a poliței de asigurare, partea care a denunțat contractul nu poate reveni asupra voinței sale, neexistând cadru legal pentru repunerea în valabilitate la o data ulterioară denunțării unilaterale.

Polița de asigurare se  consideră încetată la împlinirea termenului de preaviz de 20 zile, calculat de la data primirii notificării, indiferent de primirea sau nu a confirmării denunțării EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A. în acest interval.

Încă de la momentul retragerii autorizației de funcționare a Euroins (17.03.2023), Fondul de Garantare a Asiguraților primește cereri pentru deschiderea dosarului de daună (Anexa 7), cereri de plată pentru acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor (Anexa 10), precum și cereri de plată pentru acordarea restituirii de primă (Anexa 9). Toate detaliile se regăsesc accesând următorul link: Euroins SA, date la 11 Iunie 2023 – www.fgaromania.ro.

Un creditor de asigurare poate avea creanțe de asigurare în temeiul unui sau mai multor contracte de asigurare.

Plafonul de garantare a sumelor care pot fi plătite de FGA (500.000 RON) se referă la fiecare creanță în parte pe care un creditor de asigurare o poate avea în raport cu asigurătorul în insolvență.

Informații relevante se pot găsi și accesând următorul link:

Autoritatea de Supraveghere Financiară – Informații asigurați Euroins

(https://asfromania.ro/ro/a/2712/informatii-asigurati-euroins)

Procedura de înscriere la masa credală a creanțelor împotriva Euroins:

Înscrierea la masa credală a Euroins se face în cadrul dosarului nr. 8813/3/2023 aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă, prin formularea unei declarații de creanță, respectând următoarea procedură:

Prin Incheierea de sedinta din data de 19.07.2023, a fost admisa cererea de majorare formulata de lichidatorul judiciar și au fost stabilite urmatoarele termene:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 04.08.2023;

Termenul limită de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe este 04.09.2023;

Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul  lichidatorului judiciar din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, clădirea A, et. 3, Sector 2, la data de 08.09.2023, ora 14:00;

Declaraţia de creanță va fi întocmită în dublu exemplar şi comunicată astfel:

a. un exemplar în format scriptic (hârtie) va fi înregistrat la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, la adresa: București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea B-Sema Parc, Sector 6, România, cu datele de contact: Telefon: 021.408.36.00, 021.408.37.00 – interior 8629, Fax: 021.313.28.02 E-mail: trb-falimenteuroins@just.ro. La acest exemplar urmează a fi ataşată dovada în original, a achitării unei taxe de timbru în sumă de 200 lei, ce va fi plătită în contul de venituri al bugetului local ”taxe judiciare de timbre şi alte taxe de timbru”, al unităţii administrativ teritoriale în care aveţi sediul/domiciliul (primăriei din localitatea unde aveţi sediul/domiciliul) . De asemenea, la dosar se va înregistra un exemplar al declarației de creanță și în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Tribunalului București, mai sus menționată.

b. un exemplar va fi înregistrat la registratura lichidatorului judiciar, CITR Filiala București SPRL, având sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, et. 3, Sector 2, telefon +40 213 266 014/15, fax +40 213 266 013, sau email: bucuresti@citr.ro. La acest exemplar, urmează a fi ataşată dovada achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei, în copie.

Adrese utile:

Lichidator judiciar, CITR Filiala București SPRL: bucuresti@citr.ro

Fondul de Garantare a Asiguraților, FGA: office@fgaromania.ro

Autoritatea de Supraveghere Financiară, ASF: office@asfromania.ro

Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, adresă specială pentru dosarul Euroins: trb-falimenteuroins@just.ro

Informare asigurați denunțare contracte de asigurare

Vă informăm că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dispus prin Decizia nr. 262/17.03.2023 retragerea autorizației de funcționare a Societății de Asigurare – Reasigurare EUROINS Romania S.A. și promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, în temeiul prevederilor legale aplicabile.

Asigurații au dreptul de a recupera primele de asigurare, achitate în cadrul contractelor, pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de Euroins Romania S.A., ca urmare a încetării contractelor de asigurare. Denunţarea contractului de asigurare de către una dintre părţi se poate efectua numai cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către cealaltă parte.

În acest sens este necesară parcurgerea a două etape:

  1. Denunțarea contractelor de asigurare încheiate cu Societatea Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A. se face prin transmiterea notificării de reziliere la Euroins. Emailul cu solicitarea de denuntare trebuie sa contina obligatoriu serie si numar polita de asigurare, copie CI/BI sau copie CI/BI si imputernicire in cazul asiguratilor persoane juridice și se transmite pe adresa de e-mail dedicată: reziliere@euroins.ro.

2. Cererea de restituire a primelor de asigurare se înaintează la Fondul de Garantare a Asiguraților, documentele necesare putând fi consultate pe site-ul www.fgaromania.ro

Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fondul de Garantare a Asiguraților se naşte la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 262/17.03.2023.

De la acestă dată, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, orice persoană care pretinde un drept de creanță de asigurări împotriva asigurătorului în stare de insolvenţă poate formula o cerere de plată la Fondul de Garantare a Asiguratilor pentru acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor sau o cerere de restituire de primă.

Este important ca toți potențialii creditori de asigurare ai Euroins Romania S.A. să se adreseze Fondului cu o cerere de plată/ restituire primă, chiar dacă au formulat cerere de despăgubire la asigurator.


[1] Raportat la art. 251¹ din Legea 85/2014, din comitetul creditorilor face parte obligatoriu Fondul de Garantare