• Engleza EN

Directori si administratori

Asigurarea răspundere civilă profesională a administratorilor şi directorilor societăţilor comerciale (MF)

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS acoperă răspunderea profesională a Asiguratului, în calitate de administrator/director al unei societăţi comerciale, ca urmare a faptelor şi/sau actelor, erori sau omisiuni săvârşite în mod involuntar în desfăşurarea activităţii profesionale.
Cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat la despăgubire prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

Nu pot îndeplini calitatea de administrator/director  persoanele fizice care:

-nu sunt numite definitiv de către Adunarea generală ordinară a acţionarilor;  

-au calitatea de administrator sau director la o altă companie indiferent de profilul de activitate;

-au suferit condamnări penale definitive care le face incompatibile cu această calitate;

-figurează pe lista administratorilor sau directorilor cărora li s-a revocat mandatul;

-deţin părţi sociale sau acţiuni, ei sau afinii lor până la gradul al II-lea, la altă societate al cărei obiect de activitate este asemănător sau similar cu al societăţii în cauză.

 

RISCURI ASIGURATE

Sumele pe care Asiguratul trebuie sa le plătească conform legii, cu titlu de despagubire pentru prejudiciile provocate ca urmare a faptelor culpabile, erori sau omisiuni săvârşite în mod involuntar în actele de administrare/conducere a societăţii comerciale, prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, potrivit mandatului/contractului său. Aceste sume vor fi stabilite de o instanţă judecătorească.

LIMITA RĂSPUNDERII

Pe eveniment asigurat: răspunderea maximă asumată în legătură cu prejudicii generate de producerea unui eveniment asigurat nu va depăşi în total limita răspunderii pe eveniment.
Pe perioada asigurată: răspunderea asumată nu va depăşi limita răspunderii pe perioada asigurată prevăzută în contractul de asigurare, indiferent de numărul de evenimente, produse.

PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se achită anticipat şi integral sau în maximum patru rate.
Neachitarea unei rate de primă până la data scadentă are drept consecinţă suspendarea contractului de asigurare. În termen de 5 zile calendaristice EUROINS poate repune contractul de asigurare în vigoare la solicitarea scrisă a Asiguratului, în baza unui act adiţional şi achitării integrale a ratelor scadente.

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

Să anunţe orice modificare intervenită în mandatul/contractul încheiat (modificarea criteriilor de performanţă, revocarea din funcţie, renunţarea la mandatul încredinţat), în maximum 3 zile calendaristice de la data producerii;
Să anunţe EUROINS, în scris, în termen de maximum 2 zile lucrătoare după ce a luat cunoştinţă, despre orice eveniment susceptibil a genera o cerere de despăgubire furnizând informaţiile şi documentele în măsură să clarifice evenimentul respectiv.

Asigură-te aici