• Engleza EN

Consultanta in constructii

Asigurarea de răspundere civilă profesională decurgând din activitatea de consultanţă în construcţii (MP)

OBIECTUL ASIGURĂRII

În schimbul primei de asigurare încasate, EUROINS, asigură răspunderea civilă profesională a Societăţilor autorizate potrivit legii sa desfăşoare activităţi de asistenţă şi consultaţii tehnice în domeniul construcţiilor de interes civil: clădiri de locuit sau birouri, centre comerciale, de sănătate, de cult, industriale, căi de transport (autostrăzi, şosele, poduri, tunele), baze sportive, obiective de interes public, precum şi proiectele de restaurare ale acestora.

RISCURI ASIGURATE

Contractul de asigurare acoperă actele de neglijenţă erori sau omisiuni, apărute în derularea obligaţiilor contractuale asumate de Asigurat, decurgând din serviciile prevăzute a fi furnizate de acesta şi menţionate în cele ce urmează :

a) activităţi premergătoare lucrărilor de construcţii-montaj: verificarea documentaţiei privind ofertarea, asistarea angajatorului în aprecierea ofertelor, a proiectelor şi în general a documentaţiei tehnice, stabilirea garanţiilor etc.
b) administrarea contractelor inclusiv sub aspectul corectitudinii financiare
c) implicarea în aspectele tehnice ale derulării contractelor de asistenţă, precum şi analiza aplicabilităţii proiectului şi alternativele acestuia, programul de lucru şi graficul de lucrări, prevederi privind desfăşurarea traficului pe timpul derulării contractului etc .
d) supravegherea lucrărilor cuprinzând urmărirea îndeplinirii etapelor de lucru în raport cu graficul de lucrări, efectuarea de teste şi controlul materialelor introduse în operă, a echipamentului de lucru şi manoperei.
e) efectuarea rapoartelor obligatorii inclusiv emiterea certificatelor de recepţie parţială sau finală a lucrărilor, certificate de garanţie, supervizarea activităţilor specifice perioadei de garanţie etc.
f) cheltuielile de refacere a unor documente sau suporturi de date primite în vederea derulării obligaţiilor contractuale cum ar fi caiete de sarcini, proiecte, documentaţie economico-financiare, grafice de lucrări precum şi orice alte documente aflate în legătură directă cu obiectul asigurării, necesare ca urmare a pierderii sau deteriorării accidentale a acestora.

 

LIMITA RĂSPUNDERII

Pe eveniment
Răspunderea asumată de EUROINS nu va depăşi în total în legătură cu un prejudiciu sau serie de prejudicii decurgând din unul şi acelaşi eveniment asigurat, limita răspunderii pe eveniment prevăzută în poliţă.
Pe întreaga perioadă de asigurare
Răspunderea asumată de EUROINS nu va depăşi în total în legătură cu toate evenimentele întâmplate în perioada asigurată limita răspunderii prevăzută în poliţă.

PRIMA DE ASIGURARE

Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei convenite şi emiterea poliţei de asigurare. Plata primei de asigurare se va face anticipat şi integral sau in rate.

OBLIGAŢIILE  ASIGURATULUI

Respectarea riguroasă şi îndeplinirea de către Asigurat a obligaţiilor prevăzute în contractul de asigurare, precum şi prezumţia că declaraţiile şi răspunsurile asiguratului din cererea de asigurare sunt adevărate, vor fi o condiţie ce precede orice răspundere care revine sigurătorului.
Asiguratul va înştiinţa în scris pe EUROINS în maxim 48 ore după ce a luat cunoştinţă, despre orice eveniment susceptibil de a intra sub incidenţa acestei asigurări. El va furniza toate datele, informaţiile şi documentele de care dispune şi va înştiinţa despre  demersurile pe care le-a făcut în vederea obţinerii acestora.

Asigură-te aici