• Engleza EN

Asigurarea de raspundere civila fata de terti

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS acordă despăgubiri pentru prejudicii comise neintenţionat de către Asigurat, care răspunde civil in baza legii, faţă de terţe persoane păgubite.

Asigurarea încheiată de persoanele juridice acoperă şi prejudiciile care s-au produs din culpa prepuşilor Asiguratului.

 

Asigurarea încheiată de persoanele fizice acoperă şi răspunderea civilă a persoanelor pentru care Asiguratul răspunde potrivit legii.

 

RISCURI ASIGURATE

EUROINS acordă despăgubiri Asiguratului pentru:

-vătămare corporală;

-îmbolnăvire sau deces ;

-avarierea sau distrugerea unor bunuri;

-cheltuielile de judecată.

 

TERITORIALITATE

Asigurarea este valabilă pentru daunele care au loc pe teritoriul UE*.

PERIOADA DE RĂSPUNDERE A EUROINS

Perioada de asigurare este de regulă 12 luni, dar nu mai puţin de 6 luni.

LIMITA RĂSPUNDERII

Răspunderea EUROINS este limitată astfel:

-pe eveniment asigurat;

-pe întreaga perioadă de asigurare.

 

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

Să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea producerii evenimentului asigurat şi pentru limitarea pagubelor şi cheltuielilor, în cazul producerii acestuia.
Să comunice EUROINS, în scris, imediat ce a cunoscut, despre orice modificare intervenită faţă de datele comunicate la încheierea asigurării.

CLAUZĂ SUPLIMENTARĂ A PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ DECURGÂND DIN POLUAREA ACCIDENTALĂ

Prezenta Clauză suplimentară se va aplica numai împreună cu "Condiţiile generale privind asigurarea de răspundere civilă fată de terţi" şi are întâietate faţă de Condiţiile generale, în măsura în care intră în contradicţie cu acestea.

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS, in conformitate cu prevederile din prezenta Clauză Suplimentară, acopera prin asigurare, in schimbul primei de asigurare platite de catre Asigurat, raspunderea civilă a Asiguratului fata de terti, ca urmare a producerii unui eveniment poluant.

RISCURI ASIGURATE

EUROINS acordă despăgubiri, in limitele a maximum 20% din răspunderea pe eveniment mentionată in poliţa de asigurare, pentru cheltuielile legate de eliminarea efectelor imediate, costurile sau măsurile rezonabile pentru prevenirea unui pericol iminent/diminuarea evenimentului poluant ce poate apărea in perioada asigurată.

CONDIŢIA SPECIALĂ A PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A PRODUCĂTORULUI

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS, acoperă prin asigurare,  daunele cauzate unor terţe persoane de sau în legătură cu produsele rezultate din activităţi cuprinse în obiectul de activitate al Asiguratului, şi care reprezintă o consecinţă directă a consumului sau utilizării produsului ce face obiectul afacerii Asiguratului.

CONDITIE SPECIALĂ B PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A ANGAJATORULUI FAŢĂ DE ANGAJAŢI

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS in conformitate cu prevederile din prezentele Condiţii Speciale, acoperă prin asigurare, prejudiciile provocate de Asigurat angajaţilor săi ca urmare a unor acte sau fapte săvârşite din culpa sa, prin care devine răspunzător în baza contractului de muncă.

CONDIŢIA SPECIALĂ C PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A CHIRIAŞULUI FAŢĂ DE PROPRIETAR

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS in conformitate cu prevederile din prezentele Condiţii Speciale, acoperă prin asigurare prejudiciul inregistrat de proprietarul-locator, persoană fizică sau juridică, ca urmare a unor fapte/acte săvarsite din culpa de către Asigurat in perioada asigurată, prin care devine răspunzător faţă de proprietar in baza prevederilor contractului de inchiriere sau lege.


CONDIŢIA SPECIALĂ D PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A PROPRIETARULUI FAŢĂ DE CHIRIAŞI

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS acoperă prin asigurare daunele provocate de Asigurat persoanelor fizice sau juridice, cu care a încheiat contracte valabile de închiriere, ca urmare a unor fapte săvârşite din culpa sa (neglijenţă, imprudenţă, omisiune), prin care devine răspunzător, în baza prevederilor din contractul de închiriere.


CONDIŢIE SPECIALĂ E PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A PRESTATORULUI DE SERVICII

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS acoperă prin asigurare prejudiciile provocate de Asigurat clienţilor săi ca urmare a unor acte sau fapte săvârşite din culpa sa, prin care devine răspunzător în baza dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la prestaţiile de servicii.

CLAUZĂ SPECIALĂ PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A PRESTATORULUI DE SERVICII – UNITAŢI SERVICE AUTO

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS acoperă prin asigurare despăgubirile datorate terţilor păgubiţi, ca urmare a desfăşurării activităţii in domeniul prestărilor de servicii pentru autovehicule în timpul perioadei asigurate.

CLAUZĂ SPECIALĂ PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A CASELOR DE EXPEDIŢII PENTRU TRANSPORTURILE DE MĂRFURI

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS acoperă prin asigurare răspunderea ce îi revine Asiguratului pentru pierderea, deteriorarea sau distrugerea totală sau partială a mărfii, precum şi pentru alte cheltuieli justificate legate de expediţie (de depozitare, de limitare a pagubelor, de redirecţionare a mărfii, etc.) produse între momentul luării în primire a mărfii pentru expeditie si momentul predării ei destinatarului, dacă pierderea, deteriorarea sau cheltuielile se datorează culpei comise fără intenţie de către Asigurat sau prepuşii acestuia în operaţiunea de organizare a expediţiei.

RISCURI ASIGURATE

EUROINS va despăgubi terţul prejudiciat până la limita răspunderii prevăzută în contractul de asigurare, pentru:

-pierderea şi/sau avarierea mărfurilor preluate de Asigurat în vederea organizării transportului;

-cheltuieli justificate în legătură cu organizarea transportului (cheltuieli de depozitare, de limitare a pagubelor, de constatare, de redirecţionare a mărfurilor etc.);

-penalităţi datorate întârzierii livrării mărfurilor;

-cheltuieli de judecată la care este obligat Asiguratul în procesul civil.

 

EXTINDERI SPECIALE

-Transport - EUROINS asigură extinderea răspunderii ce îi revine Asiguratului dacă pierderea, deteriorarea sau cheltuielile se datorează transportatorului în calitate de cărăuş şi are la bază o culpă a transportatorului şi/sau a conducătorului autovehiculului.

-Manipulare - EUROINS asigură extinderea răspunderii ce îi revine Asiguratului în timpul manipulării, încărcării şi descărcării mărfii când aceste operaţii nu se execută din ordinul Asiguratului.

 

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

Orice transport, acoperit sau nu de un document  FIATA, va fi incredinţat numai unor transportatori care au asigurări de raspundere a cărăuşului, conform celor mentionate la capitolul Definiţii. Orice transport care se organizează sub acoperirea unui document FIATA va trebui să fie anunţat in ziua emiterii documentului respectiv. Pentru a fi acoperit prin asigurare, Asiguratul va transmite EUROINS documentul/documentele FIATA prin fax in ziua emiterii. EUROINS va confirma în scris în ziua următoare primirea documentului/documentelor şi cuprinderea in asigurare. Pentru transporturile la care nu se emite document FIATA nu este necesară inştiinţarea scrisă a EUROINS.
 
CLAUZĂ SPECIALĂ PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A UNITĂŢILOR SANITARE FAŢĂ DE TERŢI

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS acoperă prin asigurare răspunderea civilă a Asiguratului pentru despăgubiri datorate terţilor păgubiţi sau pacienţilor, ca urmare a producerii unui eveniment asigurat în timpul perioadei asigurate.

RISCURI ASIGURATE

EUROINS acordă despăgubiri Asiguratului pentru evenimentele asigurate produse în perioada de asigurare, până la limita răspunderii prevăzută în contractul de asigurare, pentru:

a) sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de desdăunare pentru prejudicii produse din culpă terţilor, pentru:

- vătămare corporală, îmbolnăvire sau deces;
- avarierea sau distrugerea unor bunuri;

b) cheltuielile de judecată suportate de Asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate, dacă a fost obligat la desdăunare.

 

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

Sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni producerea evenimentelor asigurate, precum şi pentru limitarea prejudiciilor şi cheltuielilor, in cazul producerii acestora.

Să anunţe EUROINS, in scris, in termen de maximum 2 zile calendaristice după ce a luat cunoştinţă, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenţa acoperirii acordate prin prezentul contract de asigurare sau orice reclamaţie in legatură cu evenimente asigurate, furnizând toate informaţiile, datele, istoricul, actele şi documentele pe care le posedă.

CLAUZĂ SPECIALĂ PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A OPERATORILOR DE TRANSPORT PE CALEA FERATA PENTRU MARFA TRANSPORTATA

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS acoperă prin asigurare pierderile materiale produse din accident mărfurilor transportate, pe calea ferată pe teritoriul României şi care au la bază o culpă a transportatorului sau a prepuşilor acestuia.

RISCURI ASIGURATE

EUROINS acoperă răspunderea civilă a Asiguratului pentru avarierea sau distrugerea mărfurilor transportate ca urmare a producerii unui eveniment asigurat pe timpul transportului executat pe calea ferată, care are la bază o culpă a transportatorului şi/sau a conductorului garniturii feroviare.
Cheltuielile de judecată suportate de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la dezdăunare (inclusiv în cazul în care acţiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale).

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

-Asiguratul/Contractantul are obligaţia de a furniza corect toate informaţiile şi datele cerute de cererea-chestionar de asigurare şi de orice altă declaraţie scrisă.

-În toate cazurile în care circumstanţele privind riscul, aşa cum au fost ele declarate de Asigurat, se schimbă în cursul valabilităţii contractului, Asiguratul este obligat să transmită o informare scrisă EUROINS în termen de 5 zile calendaristice de la apariţia modificărilor,

-Asiguratul este obligat să ţină o evidenţă riguroasă a volumului de marfă transportat

-Să înştiinţeze imediat organele de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele, împrejurările şi vinovaţii în producerea accidentului;

-Să înştiinţeze EUROINS, în scris, in maxim 3 zile calendaristice de la data luării la cunoştiinţă.


CLAUZĂ SPECIALĂ PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A AUTORITATILOR PORTUARE/OPERATORULUI PORTUAR

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS acoperă prin asigurare răspunderea civilă a autorităţilor portuare/operatorului portuar pentru pagube materiale si vătămări corporale provocate terţilor pe timpul desfăşurării activităţii pentru care are autorizaţie emisă de autorităţile competente.
 

RISCURI ASIGURATE

-Pierderi sau avarii la nave şi/sau ambarcaţiuni incluzând pierderea folosinţei acestora, a echipamentelor şi/sau mărfii, survenite pe timpul desfăşurării activităţii autorizate;

-Pierderi sau avarii la bunurile şi/sau echipamentele unor terţi, pierderi ce iau naştere pe timpul desfăşurării activităţi, incluzând încărcarea, descărcarea, manipularea şi/sau depozitarea mărfii;

-Pierderi de vieţi omeneşti şi/sau răniri corporale provocate unor terţe persoane;

-Costurile legale şi/sau taxe sau cheltuieli pe care asiguratul le efectuează în vederea respingerii unor pretenţii ale terţilor privind răspunderea asiguratului pentru riscurile descrise mai sus, cu condiţia ca aceste costuri, taxe şi/sau cheltuieli să aibă acceptul prealabil in scris al EUROINS.

 

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

-Să plătească prima de asigurare în condiţiile stabilite la încheierea contractului de asigurare şi să respecte achitarea ratelor de primă stabilite în poliţă, la datele scadente;

-Să conserve dreptul de regres al EUROINS, împotriva celor vinovaţi de producerea daunelor

-Să notifice EUROINS în termen de 48 de ore de la data la care a luat la cunoştinţă de existenţa oricărei acţiuni promovată în instanţă împotriva sa de terţe persoane păgubite, având ca obiect pretenţii în legatură cu activitatea desfăşurată de Asigurat, sub sancţiunea neplăţii eventualelor despăgubiri cuvenite.

 

CLAUZĂ SPECIALĂ PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A PRESTATORULUI DE SERVICII – COMISIONAR IN VAMA

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS acoperă despăgubirile datorate terţilor păgubiţi, ca urmare a desfăşurării activităţii in domeniul prestarilor de servicii pentru comisionar în vamă.

 

 

CLAUZĂ SPECIALĂ PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A PRESTATORULUI DE SERVICII DIN DOMENIUL IT&C

OBIECTUL ASIGURĂRII

 

EUROINS acoperă prin asigurare, răspunderea civilă a Asiguratului declansată ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, in legatură cu activitatea specifică desfasurată in limitele teritoriale conform mentiunilor din polita de asigurare.

 

RISCURI ASIGURATE

EUROINS acordă despăgubiri Asiguratului pentru evenimentele asigurate produse în perioada de asigurare, până la limita răspunderii prevăzută în contractul de asigurare, pentru:

-refacerea/inlocuirea documentelor (pe orice tip de suport) aflate in grija, custodia, sub controlul Asiguratului in scopul desfasurarii activitatii specifice, ca urmare a pierderii/distrugerii acestora in perioada asigurata, in cuantum de 10% din limita de raspundere pe eveniment (cu mentiunea ca suma dintre valoarea daunei efectiv inregistrată si valoarea cheltuielilor cu refacerea/inlocuirea documentelor sa nu depaseasca limita raspunderii pe eveniment);

-investigatiile si expertizele, efectuate de Asigurat, cu acordul prealabil scris al EUROINS, pentru serviciile prestate in acest scop de terte persoane si dovedite cu documente justificative, in cuantum de 10% din limita de raspundere pe eveniment (cu mentiunea ca suma dintre valoarea daunei efectiv inregistrata si valoarea cheltuielilor cu investigatiile si expertizele efectuate de Asigurat sa nu depaseasca limita raspunderii pe eveniment);

Asigură-te aici