• Engleza EN

Asigurarea de practica medicala

Asigurarea de răspundere civilă profesională decurgând din practica medicală (MD)

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS acoperă prejudiciile pe care Asiguratul le produce din culpă pacienţilor săi, în timpul şi în legătură cu exercitarea activităţii profesionale faţă de care acesta înaintează, în perioada asigurată o cerere de despăgubire, pentru prejudicii săvârşite de Asigurat in perioada asigurată.
EUROINS acoperă şi daunele morale pretinse de pacientul prejudiciat în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

RISCURI ASIGURATE

-sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire pentru prejudicii produse prin săvârşirea, în timpul şi în legătură cu exercitarea activităţii profesionale în limitele de competenţă conferite de autorizaţia de liberă practică, a unor acte de neglijenţă care au drept rezultat vătămări corporale, îmbolnăvirea sau decesul pacienţilor ori pagube materiale la bunurile aparţinând acestora;

-cheltuielile de judecată la care este obligat Asiguratul în procesul civil.

La cererea Asiguratului şi în schimbul plăţii unei prime de asigurare suplimentare, EUROINS acoperă şi prejudiciiile rezultate din daune morale.

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

Să ia toate măsurile necesare pentru a preveni producerea evenimentelor asigurate, precum şi pentru limitarea pagubelor şi cheltuielilor, în cazul producerii acestora.
Să comunice EUROINS, în scris, în termen de 24 de ore de la luarea la cunoştinţă, despre orice modificare intervenită în cursul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare, faţă de datele luate în considerare la încheierea asigurării.
Să anunţe EUROINS, în scris, în termen de maximum 2 zile calendaristice după ce a luat cunoştinţă, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenţa acoperirii acordate prin prezentul contract de asigurare sau orice reclamaţie în legătură cu evenimentul asigurat, furnizând toate informaţiile, datele, istoricul, actele şi documentele pe care le posedă. 

 

CLAUZA SUPLIMENTARA PRIVIND ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A FARMACISTILOR

 

RISCURI ASIGURATE

EUROINS va despăgubi Terţul prejudiciat pentru:

-Sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire pentru prejudicii produse terţilor prin comiterea în perioada de asigurare, a unor acte de imprudenţă sau neglijenţă săvârşite în timpul şi în legătură cu exercitarea profesiei şi de care răspunde în baza legii.

-Cheltuielile de judecată la care este obligat Asiguratul în procesul civil.

-Prejudicii produse clienţilor ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării din culpa a documentelor, lăsate de aceştia în grija Asiguratului, în vederea completării lor, a preparării reţetelor ( ex.: carnete de sănătate, reţete, prospecte de medicamente, instrucţiuni de păstrare şi utilizare).

Asigură-te aici