• Engleza EN

Asigurarea bunurilor - pers. juridice

Asigurarea bunurilor aparţinând persoanelor juridice (HC)

OBIECTUL ASIGURĂRII

Se asigură:

· Clădiri şi alte construcţii se înţeleg toate construcţiile edilitare (exclusiv valoarea terenului pe care se află construcţia). Sunt cuprinse elemente fixe sau detaşabile de fundaţie sau împământare, precum şi următoarele instalaţii fixe din perimetrul clădirilor: igienico-sanitare, instalaţii utilizate exclusiv pentru încălzi-rea locaţiilor asigurate (numai ţevile şi caloriferele cu excepţia centralelor termice), instalaţii fixe de iluminat, instalaţii de aer condiţionat (numai tubulatura cu excepţia utilajului de producere a aerului condiţionat). De asemenea, sunt cuprinse eventualele cote-părţi din imobile şi instalaţii fixe deţinute în proprietate comună.


· Utilaje, instalaţii şi echipamente  reprezentate prin:     

-maşini (nu autovehicule), utilaje (inclusiv cabina, motorul, şinele de ghidare, contragreutatea şi troliul ascensorului, centrala termică, utilajul ce produce aerul condiţionat), inclusiv cele agricole, ustensile, piesele de schimb pentru acestea precum şi postamentele respective;

-echipamente, inclusiv instalaţii de prevenire şi alarmare;

-mobilier, birotică, aparatură electronică şi electrotehnică;     

-utilaje de ridicare şi instalaţii diferite de cele cuprinse în capitolul clădiri;    

-rezervoare şi silozuri altele decât cele zidite şi din beton;     

-mijloace de cântărire, de tracţiune precum şi mijloace de transport neînmatriculabile.


· Mărfuri reprezentate prin:    

-materii prime, materiale, produse semifabricate şi finite;    

-bunuri în curs de fabricaţie, în depozit sau stocuri de rezervă;     

-materiale de consum, ambalaje, rebuturi şi deşeuri de fabricaţie.

 

RISCURI ASIGURATE

RISCURI STANDARD (riscuri de bază)

Incendiu, Trăsnet, Explozie, Căderea Aparatelor de Zbor.

 

RISCURI SUPLIMENTARE:

-inundaţie din cauze naturale;

-fenomene atmosferice, furtună, grindină, ploaie torenţială inclusiv efectele indirecte ale acesteia;

-prăbuşiri sau alunecări de teren;

-clădiri sau acoperişuri sprijinite pe stâlpi, deschise pe una sau mai multe laturi, sau

-cutremur, inclusiv efectele indirecte provocate de acesta;

-greutatea stratului de zăpadă;

-avarii accidentale ale instalaţiilor de apă, canal sau încălzire centrală;

-furtul prin efracţie;

-sustragerea bunurilor asigurate prin acte de tâlhărie;

-furtul bunurilor asigurate prin folosirea cheilor originale obţinute anterior prin acte de tâlhărie;

-vandalism;

-riscuri politice (greve, revolte, tulburări civile), numai paguba materială produsă bunurilor asigurate în timpul grevelor, revoltelor, tulburărilor civile;

-risc locativ (operant dacă Asiguratul este chiriaş).

 

PERIOADA DE RĂSPUNDERE

Perioada de asigurare este de 12 luni.

SUMELE ASIGURATE

Clădirile şi bunurile, alte construcţii, utilaje, echipament, mobilier. Asigurarea se face în funcţie de opţiunea Asiguratului:

· la valoarea de nou (preţul de înlocuire), care reprezintă costul refacerii, similare celor asigurate, rezultată din devize, facturi sau alte documente;

· valoarea reală (valoarea de nou din care se scade uzura în raport cu vechimea şi se ajustează în funcţie de îmbuntăţirile aduse şi starea de întreţinere) care poate fi valoarea contabilă a clădirilor/bunurilor respective.

Stocurile de marfă, se pot asigura la:

· valoarea maximă a stocului existent la un moment dat;

· valoarea stocurilor existente la data încheierii asigurării, valoare ce poate fi modificată periodic, pe baza declaraţiilor  Asiguratului/Contractantului.

 

PRIMA DE ASIGURARE

 

Primele de asigurare se achită anticipat şi integral sau în cel mult patru rate.


CLAUZA SUPLIMENTARĂ A privind asigurarea facultativă a geamurilor, oglinzilor şi altor bunuri casabile, pentru cazurile de spargere sau crăpare.

OBIECTUL ASIGURĂRII

Prin prezenta Clauză Suplimentară, EUROINS asigură geamurile, oglinzile şi alte bunuri casabile, pentru riscurile de spargere sau crăpare, pentru care Asiguratul are un interes direct.

RISCURI ACOPERITE

Se acordă despăgubiri în caz de pagube la geamuri, oglinzi sau alte bunuri casabile asigurate, produse prin spargere, ciobire sau crăpare de:
a) faptele oamenilor;
b) accidentele de orice fel, inclusiv cele produse prin acţiunea animalelor;
c) lucările de montare, demontare sau mutare a bunurilor asigurate.  
Riscurile asigurate sunt specifice şi se adaugă riscurilor corespunzătoare acoperirii de bază.

CLAUZA SUPLIMENTARA B privind asigurarea pierderilor din intreruperea activitatii ca urmare a unor riscuri asigurate

OBIECTUL ASIGURĂRII

Prin prezenta EUROINS acoperă pierderile financiare pe care Asiguratul le poate avea in derularea afacerii prin intreruperea activităţii ca urmare a producerii unuia sau mai multora dintre riscurile acoperite prin asigurarea de bază.

RISCURI ACOPERITE

Acoperă pierderea din intreruperea activităţii, respectiv pierderea de profit, cheltuielile suplimentare de reluare a activităţii după producerea evenimentului asigurat şi cheltuielile de evaluare a daunei din care s-a scăzut suma recuperărilor de profit şi cheltuielile variabile ca urmare a producerii evenimentului asigurat. Perioada de acoperire este de maximum 3 luni.

SUMA ASIGURATĂ

Asigurarea se incheie la sumele declarate de asigurat potrivit evidenţelor contabile şi agreate de EUROINS, sumele reprezentând limitele maxime ale răspunderii EUROINS şi anume:
a) "profitul brut" estimat a fi realizat de către asigurat pe perioada de asigurare;
b)  cheltuielile suplimentare necesare pentru reluarea activităţii;
c)  cheltuielile de evaluare a daunei.

Asigură-te aici